Privacy Beleid

Wie zijn wij

Ons beleid tav AVG: gebruikersvoorwaarden

Comments

Algemene voorwaarden.      –    ON REQUEST THE GENERAL CONDITIONS CAN BE PROVIDED IN ENGLISH

DoWell BinSoft BV. Versie 1.0 Artikel 1 Definities

 1. DoWell is de handelsnaam  van BinSoft BV. 6. Deze algemene voorwaarden zijn gesteld in het Nederlands en op te vragen in het Engels. DoWell BinSoft BV. (hierna: DoWell BinSoft BV) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het ontwikkelen en verkopen van software.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van DoWell BinSoft BV zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen DoWell BinSoft BV en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door DoWell BinSoft BV en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het aanbieden, verkopen en leveren van software producten, het aanbieden van trainingen en het leveren van toebehoren alsmede alle andere door DoWell BinSoft BV ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waarbij werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht zijn inbegrepen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website https://www.doingwell.eu ,

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en DoWell BinSoft BV gesloten Overeenkomsten waarbij DoWell BinSoft BV Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met DoWell BinSoft BV overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 5. DoWell BinSoft BV is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant.

DoWell BinSoft BV zal dergelijke wijzigingen uiterlijk drie (3) maanden voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant.

Indien Klant binnen de gestelde termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen.

DoWell BinSoft BV is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalden (licentie)kosten door Klant indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 De totstandkoming van Overeenkomst 1. DoWell BinSoft BV sluit op de volgende manieren overeenkomsten:

 1. Klant kan contact opnemen met DoWell BinSoft BV via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 2. DoWell BinSoft BV stelt vervolgens een offerte op, welke door Klant binnen de gestelde termijn schriftelijk aanvaard dient te worden. Overeenkomst komt tot stand na deze aanvaarding;
 3. DoWell BinSoft BV aanvaardt een bestelling en/of een daartoe bestemd bestelformulier afkomstig van Klant schriftelijk. Met deze aanvaarding komt Overeenkomst tot stand;
 4. . DoWell BinSoft BV sluit een (raam-)contract met Klant. 2. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van DoWell BinSoft BV dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij DoWell BinSoft BV deze schriftelijk bevestigt.

2 3. Indien DoWell BinSoft BV een bevestiging naar Klant stuurt, is deze bevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

DoWell BinSoft BV kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van Overeenkomst

 1. DoWell BinSoft BV zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft DoWell BinSoft BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst.

De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan DoWell BinSoft BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan DoWell BinSoft BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DoWell BinSoft BV zijn verstrekt, heeft DoWell BinSoft BV het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant DoWell BinSoft BV hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. DoWell BinSoft BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen DoWell BinSoft BV en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van DoWell BinSoft BV op en is voor Klant geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen DoWell BinSoft BV en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Gebruiksrecht en voorwaarden

 1. DoWell BinSoft BV verleent Klant voor de duur van Overeenkomst en onder voorwaarden van Overeenkomst een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet (aan derden) overdraagbaar recht (licentie) tot het gebruik van de (software) producten van DoWell BinSoft BV.
 2. Klant is uitsluitend bevoegd het gebruiksrecht over te dragen en/of uit te besteden indien het een dochteronderneming van Klant betreft.
 3. Klant verplicht zich met deze Overeenkomst het gebruiksrecht en/of de (software) producten uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor dit gebruiksrecht en/of de (software) producten door DoWell BinSoft BV zijn ontwikkeld en door documentatie online (als onderdeel van de software) is aangegeven.
 4. Klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de door DoWell BinSoft BV geleverde Diensten evenals voor de controle -en beveiligingsprocedures (waaronder begrepen het regelmatig maken van back-ups van databestanden) en een adequaat systeembeheer. Desbetreffende updates dient Klant tijdig en op juiste wijze te installeren.
 5. Het is Klant niet toegestaan software van DoWell BinSoft BV geheel of gedeeltelijk te integreren in of samenvoegen met programmatuur of elektronische gegevensverzamelingen van derden of van 3 de afnemer zelf, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door DoWell BinSoft BV.
 6. De software van DoWell BinSoft BV mag niet onderworpen zijn aan enige vorm van decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode.
 7. DoWell BinSoft BV is gerechtigd onderzoek in te stellen naar een degelijk gebruik van de software. Klant dient medewerking en toegang tot alle software, documentatie en andere materialen te verlenen, alsmede tot elke locatie waar de door DoWell BinSoft BV verstrekte producten zich bevinden.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst

 1. DoWell BinSoft BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat DoWell BinSoft BV goede grond heeft te vrezen dat Klant in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is DoWell BinSoft BV bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DoWell BinSoft BV gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. DoWell BinSoft BV heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan DoWell BinSoft BV mede te delen.
 3. Betaling geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling door Klant aan DoWell BinSoft BV, tenzij anders overeengekomen.

Klant dient de factuur binnen dertig (10) dagen na de factuurdatum te voldoen.

 1. Indien in Overeenkomst jaarlijkse (licentie)kosten zijn overeengekomen, is DoWell BinSoft BV gerechtigd deze kosten jaarlijks te verhogen met een percentage dat is gebaseerd op de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), mits van deze prijsverhoging door DoWell BinSoft BV tenminste 10 (10) dagen van te voren aan Klant schriftelijk mededeling wordt gedaan.
 2. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim.

Een ingebrekestelling is derhalve niet vereist. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Alle kosten die DoWell BinSoft BV als gevolg van het niet nakomen door Klant van zijn verplichtingen komen voor rekening van Klant. De door DoWell BinSoft BV gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 1. Overeenkomstig artikel 4 lid 3 van deze Algemene voorwaarden is Klant verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst. DoWell BinSoft BV is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 2. DoWell BinSoft BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de termijnen overeenkomstig artikel 4 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. Overschrijding van de termijn 4 geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren. 3. DoWell BinSoft BV is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van DoWell BinSoft BV verleent Klant de bevoegdheid aan DoWell BinSoft BV om, als een door DoWell BinSoft BV ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden. 4. DoWell BinSoft BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst. 5. DoWell BinSoft BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 6. Indien DoWell BinSoft BV aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van DoWell BinSoft BV, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van DoWell BinSoft BV. 7. De aansprakelijkheid van DoWell BinSoft BV is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien DoWell BinSoft BV niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de in Overeenkomst tussen DoWell BinSoft BV en Klant opgenomen vergoeding voor een (1) jaar, respectievelijk de gemiddelde maandelijkse vergoeding voor de zakenpartner of ontwikkelpartner. 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DoWell BinSoft BV . 9. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van DoWell BinSoft BV, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van Overeenkomst niet meer mogelijk is. Hier valt onder andere maar niet uitsluitend niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van DoWell BinSoft BV zelf of een derde onder. 2. In geval van overmacht wordt nakoming van Overeenkomst opgeschort voor zolang de overmacht aanhoudt. 3. Indien de overmacht drie maanden of langer aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal DoWell BinSoft BV overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die DoWell BinSoft BV heeft gemaakt met betrekking tot Overeenkomst.

Artikel 11 Garantie 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt DoWell BinSoft BV geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten. 2. DoWell BinSoft BV garandeert dat de Diensten voldoen aan de specificaties, zoals deze zijn vermeld in de bijbehorende documentatie. Indien gewenst is het Klant toegestaan om een verzoek te doen voor een Service Level Agreement (SLA). 3. Indien een inbreuk op deze garantie plaatsvindt, is de enige remedie de vervanging van een defect product door een product dat wel voldoet aan de betreffende specificaties. Klant dient een dergelijke garantieclaim binnen twee (2) weken na ontdekking van het defecte product schriftelijke aan DoWell BinSoft BV kenbaar te maken. DoWell BinSoft BV zal binnen vijf (5) werkdagen aangeven of de claim toegekend zal worden en draagt alsdan zorg voor vervanging binnen acht (8) werkdagen na toekenning van de claim. 5 4. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens 1. Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. DoWell BinSoft BV kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst. 2. Geheimhouding geldt zowel tijdens de looptijd van Overeenkomst alsmede na beëindiging van Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 3. Partijen verplichten zich alle op hen rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na te komen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, broncodes en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle gelijksoortige rechter ter bescherming van informatie met betrekking tot (software) producten en documentatie van DoWell BinSoft BV, zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van DoWell BinSoft BV. Geen van de in een offerte, bestelling en/of overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene voorwaarden, opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Klant, noch is een dergelijke overdracht beoogd of kan als zodanig worden opgevat. 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daarbij inbegrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten. 3. Het is Klant niet toegestaan enig merk, handelsnaam, ontwerp of domeinnaam van DoWell BinSoft BV of gelijksoortige daarmee te associëren naam te registeren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld. 4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Diensten dat buiten het gebruiksrecht van artikel 13 lid 1 van deze Algemene voorwaarden valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Bij handelingen die niet verenigbaar zijn met het verleende gebruiksrecht verbeurt Opdrachtgever per overtreding, ongeacht of de overtreding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Klant een onmiddellijke opeisbare boete van €10,000 (tienduizend euro), onverminderd het recht van DoWell BinSoft BV om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. 5. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan DoWell BinSoft BV. Klant zal DoWell BinSoft BV vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14 Identiteit van DoWell BinSoft BV 1. DoWell BinSoft BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 30207947 en draagt Btw identificatienummer NL816943102B01. DoWell BinSoft BV is statutair gevestigd aan de Sydwende 104 te Drachten en houdt kantoor aan de Papendorpseweg 99 te Utrecht.

 1. DoWell BinSoft BV is per e-mail te bereiken via info@binsoftbv.nl

BinSoft BV  of telefonisch via +31 (0) 346 284400 of 06 101 101 66.

6 Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op de rechtsverhouding tussen DoWell BinSoft BV en Klant is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die tussen DoWell BinSoft BV en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Utrecht.

Artikel 16 Slotbepaling 1. Bij klachten mag Klant een mail sturen naar info@binsoftbv.nl BinSoft BV  of dit telefonisch melden via +31 (0) 6 101 101 66.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website, worden gevoegd bij offertes en er wordt naar verwezen op bestelformulier

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Doingwell.eu

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.